x Witryna PoradaOnline.eu wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Poprzez używanie witryny lub poprzez zamknięcie tej informacji zgadzasz się ze stosowaną przez nas polityką prywatności.
Regulamin serwisu PoradaOnline.eu
W pytaniach i odpowiedziach

Art.1

[Wydawca]

Dysponentem serwisu internetowego www.poradaonline.eu, zwanego dalej Serwisem, jest Mirosław Koniorczyk, właściciel przedsiębiorstwa o nazwie Porada Online z siedzibą: 54 Windermere, Dublin, Irlandia, adres e-mail: office@poradaonline.eu zwany dalej PoradaOnline.eu.

Art.2

[Użytkownik]

Każdy odwiedzający Serwis jest określany w niniejszym regulaminie mianem Użytkownika. Usługi określone w art.6 i 7 niniejszego regulaminu może nabywać jedynie Użytkownik występujący w charakterze konsumenta.

Art.3

[Korzystanie z Serwisu]

1. Materiały opublikowane w Serwisie maja charakter informacyjny. Ich treści i przesłanie stanowią odzwierciedlenie poglądów wyłącznie ich autorów.
2. Serwis przeznaczony jest do zapoznania się przez Użytkownika z ich zawartością on-line, podczas bezpośredniego połączenia komputera Użytkownika z Serwisem, lub off-line poprzez przeglądanie plików historycznych zapisanych przez przeglądarkę internetową, bez prawa do dokonywania przez Użytkownika jakichkolwiek modyfikacji. Serwis przeznaczony jest również do złożenia przez Użytkownika zamówienia na usługi oferowane przez PoradaOnline.eu.
3. PoradaOnline.eu dołoży starań, aby korzystanie z serwisu było bezpieczne dla użytkownika. PoradaOnline.eu nie odpowiada jednak za zaniedbania Użytkownika związane z ochroną jego komputera przez zagrożeniami płynącymi z korzystania z sieci Internet, takimi jak wprowadzenie do pamięci komputera wirusów lub udostępnienie pamięci komputera osobom nieupoważnionym, podczas połączenia internetowego. PoradaOnline.eu zapewnia, że skanuje programem antywirusowym każdy plik udostępniany w ramach Serwisu, wszystkie materiały płatne są również skanowane antywirusowo. PoradaOnline.eu zapewnia również szyfrowane połączenie z Serwisem, w istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Użytkownika momentach takich jak np. rejestracja (zakładanie konta) w serwisie, logowanie się Użytkownika do Serwisu. Bezpieczne, szyfrowane połączenie podczas realizacji płatności zapewnia serwis PayPal, na zasadach określonych w regulaminie usług dostępny na stronach www.paypal.pl
4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa, w szczególności w razie naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych osoby fizycznej, dostarczania przez Użytkownika treści bezprawnych w czasie korzystania z Serwisu lub naruszenia przez Użytkownika prawa własności intelektualnej oraz w przypadku udostępnienia swoich danych dostępowych do konta w Serwisie innym osobom Wydawca ma prawo zablokować konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony. W okresie zablokowania konta Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu za pośrednictwem innego konta.

Art.4

[Polityka prywatności]

1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie oraz w procesie późniejszej aktualizacji tych danych, będą wykorzystane przez PoradaOnline.eu wyłącznie do celów realizacji zlecenia, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji dla celów rachunkowych i korespondencji z Zamawiającym, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie tych danych również w innym celu.
2. Podczas wizyty w Serwisie w pamięci komputera Użytkownika mogą zostać zapisane dane w postaci plików cookie. Pliki te służą do przechowywania informacji niezbędnych do świadczenia usług na rzecz Użytkownika oraz do statystycznej analizy ruchu w witrynie internetowej. Użytkownik może zablokować funkcję zapisywania plików cookie w pamięci swojego komputera wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, może to jednak ograniczyć możliwości korzystania ze stron Serwisu oraz uniemożliwi Użytkownikowi składanie zamówień. Pliki cookie dla celów statystycznych, generowane przez usługę Google Analytics mogą zostać ponadto zablokowane przez Użytkownika poprzez pobranie dodatku na stronie Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Art.5

[Własność intelektualna]

1. Użytkownik nie nabywa podczas przeglądania stron Serwisu żadnych praw autorskich czy licencji do zawartości Serwisu, chyba że nabędzie takie prawa podczas zakupu usług oferowanych przez PoradaOnline.eu w Serwisie.
2. Naruszenie praw autorskich wydawcy w jakimkolwiek zakresie skutkować będzie obowiązkiem uiszczenia na rzecz PoradaOnline.eu przez naruszającego kary umownej za bezumowne korzystanie z utworów w wysokości 10’000 (słownie: dziesięć tysięcy) USD. Jeżeli naruszenie praw autorskich wydawcy następuje na wielu polach eksploatacji, kara umowna należna jest PoradaOnline.eu za każde pole eksploatacji oddzielnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art.6 pkt 5 niniejszego regulaminu, lub wypełnienia go w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem i prawem właściwym, PoradaOnline.eu należna będzie kara umowna w kwocie 10’000 (słownie: dziesięć tysięcy) USD. Jeżeli takie niezgodne z prawem lub regulaminem działanie lub zaniechanie Zamawiającego następuje na wielu polach eksploatacji, kara umowna należna jest PoradaOnline.eu za każde pole eksploatacji oddzielnie.
4. Odszkodowania należne PoradaOnline.eu, określone w pkt 2 i 3, są niezależne i Zamawiający może być zobowiązany do zapłaty kary umownej z obu tych tytułów jednocześnie.

Art.6

[Dialog z redaktorem]

1. Każdy Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu zadać odpłatnie pytania do redakcji Wydawcy, kierując je do konkretnego twórcy współpracującego z Wydawcą. Pytania takie mogą dotyczyć sfery zdrowia i zdrowia psychicznego człowieka, a także innej problematyki wyraźnie wskazanej przez PoradaOnline.eu na łamach Serwisu.
2. W ramach odpłatności, o której mowa w ust.1, Użytkownik (Zamawiający) może skierować pytanie lub pytania do jednego wybranego przez siebie twórcy współpracującego z Wydawcą tworząc tym samym jeden opłacony dialog w Serwisie. Wydawca zapewnia, że twórca udzieli odpowiedzi niezwłocznie i w czasie do 24 godzin od chwili zadania pytania przez Zamawiającego. Jeżeli odpowiedź w tym czasie okaże się niemożliwa do zrealizowania Zamawiający otrzyma całkowity zwrot odpłatności na swoje konto w serwisie PayPal lub na kartę płatniczą, której użył podczas dokonywania płatności za pośrednictwem PayPal. Zamawiający, w ramach jednej odpłatności, a więc w ramach jednego dialogu, może otrzymywać odpowiedzi od twórcy w ramach jednego dialogu, w okresie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili dokonania tej odpłatności.
3. Udzielenie odpowiedzi na pytania skierowane do redakcji nastąpi wyłącznie na łamach Serwisu.
4. Wydawca gwarantuje, że każdy Twórca współpracujący z Wydawcą posiada stosowne wykształcenie medyczne lub inne oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, niezbędne do przygotowania zamówionej publikacji tematycznej (udzielenia odpowiedzi na pytania). Wydawca dołoży starań, aby odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji były zgodne z aktualnym stanem nauki w dziedzinie, której pytanie dotyczy. Ciężar poprawnego opisu stanu faktycznego w pytaniu skierowanym do redakcji Wydawcy ciąży na Użytkowniku.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości informację, iż odpowiedź na jego pytanie skierowane do redakcji Wydawcy nie stanowi usługi medycznej (konsultacji medycznej), posiada jedynie walor informacji prasowej. Jako taka nie może stanowić podstawy podejmowania przez Użytkownika żadnych decyzji w sferze ochrony zdrowia. Publikacja taka może jedynie służyć ogólnemu zorientowaniu się w określonej sytuacji. Wydawca informuje Użytkownika, iż w każdym przypadku powinien uzyskać opinie od lekarza lub podobnego specjalisty w placówce ochrony zdrowia przed podjęciem czy przed zaniechaniem jakichkolwiek działań leczniczych.
6. Użytkownik wyraża zgodę na publikację pytań i odpowiedzi na łamach Serwisu. W tym celu Użytkownik udziela Wydawcy nieodpłatnie licencji do treści zapytań, pozwalającej na dowolne anonimowe rozpowszechnianie treści zapytań. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać w treści pytania oraz w treści przesłanych załączników informacji mogących pozwolić na identyfikację Użytkownika.

Art.7

[Dostęp do publikacji]

1. Każdy Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu uzyskać odpłatnie dostęp do pytań kierowanych do redakcji Wydawcy oraz do odpowiedzi na te pytania w ramach jednej opłaty na okres 24 godzin.
2. Z usługi dostępu do publikacji, o której mowa w ust.1 zwanej w Serwisie Archiwum wyłączone są pytania i odpowiedzi z udziałem dietetyków.
3. Postanowienia art.6 ust.2-4 stosuje się odpowiednio.

Art.8

[Zamówienie]

1. Cena i inne istotne warunki związane ze świadczeniem usług, o których mowa w art.6 i 7, są każdorazowo podane na stronach Serwisu w procesie składania zamówienia.
2. Użytkownik nabywający odpłatną usługę, o której mowa w art.6 i 7, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia zamówionej usługi bezpośrednio po otrzymaniu przez Wydawcę zapłaty. W związku z powyższym nie jest możliwa rezygnacja z zamówionej usługi po otrzymaniu przez Wydawcę zapłaty, z zastrzeżeniem ust.3.
3. PoradaOnline.eu przyjmuje płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Dokonując płatności za pośrednictwem PayPal Zamawiający akceptuje regulamin PayPal zgodnie ze swoim oświadczeniem złożonym podczas dokonywania płatności.
4. Płatności za pośrednictwem PayPal wymaga posiadania konta PayPal, a w braku konta PayPal – karty kredytowej. Zamawiający nie musi posiadać konta PayPal, aby zapłacić kartą kredytową na stronach PayPal.
5. W przypadku, gdy Użytkownik kierując wypowiedzi do twórców współpracujących z Wydawcą, w ramach usługi określonej w art.6 używa słów obelżywych, narusza dobra osobiste twórcy, Wydawcy lub osób trzecich, lub też dostarcza treści w inny sposób bezprawne, Wydawca zablokuje Użytkownikowi dostęp do opłaconej przez niego usługi. Kwota za niewykorzystaną usługę zostanie Użytkownikowi w takim wypadku zwrócona po potrąceniu odszkodowania należnego Wydawcy zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art.9

[Reklamacje]

1. Każdy Użytkownik korzystający z usługi, o której mowa w art.6 niniejszego regulaminu, ma możliwość wywołania opcji „spór” w trakcie realizacji usługi przez Wydawcę. W takiej sytuacji do rozmowy pomiędzy Użytkownikiem a twórcą współpracującym z Wydawcą włączy się przedstawiciel Wydawcy celem rozwiązania problemów. W razie gdy takie postępowanie mediacyjne nie przyniesie rezultatów satysfakcjonujących Użytkownika, Użytkownik ma prawo skorzystać z prawa do reklamacji zgodnie z postanowieniami ust.2.
2. Wydawca może zezwolić Użytkownikowi nabywającemu odpłatną usługę, o której mowa w art.6 niniejszego regulaminu, na rezygnację z usługi, jeżeli Użytkownik nie będzie z usługi zadowolony. Warunkiem zwrotu ceny pobranej za usługę jest skierowanie rzetelnie uzasadnionego wniosku e-mail na adres reklamacja@poradaonline.eu z podaniem danych umożliwiających identyfikację transakcji w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia
3. W przypadkach nie wymienionych w ust.1 i 2, każdy Użytkownik może złożyć reklamację na niewykonanie lub nienależne wykonanie umowy łączącej go z PoradaOnline.eu lub też niniejszego regulaminu. Reklamacja może zostać dokonana w formie pisemnej poprzez przesłanie listu na adres PoradaOnline.eu, albo w formie elektronicznej przez przesłanie wiadomości e-mail na adres reklamacja@poradaonline.eu. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania przez PoradaOnline.eu. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w takiej samej formie, w jakiej złożono reklamację. Sposób załatwienia reklamacji przez PoradaOnline.eu nie uniemożliwia Użytkownikowi czy Zamawiającemu dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.
4. Wszelkie odszkodowania należne nie będącemu konsumentem Użytkownikowi z tytułu naruszenia przez PoradaOnline.eu prawa właściwego lub niniejszego regulaminu, są ograniczone do kwoty 100 USD.

Art.10

[Prawo właściwe i zmiany regulaminu]

1. Strony wybierają jako prawo właściwe prawo polskie. Prawo to znajdzie zastosowanie w sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin.
2. W razie wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy wersjami niniejszego regulaminu udostępnionymi Użytkownikowi w języku innym niż język polski, rozstrzygnięcie zostanie dokonane w oparciu o polskojęzyczny tekst regulaminu, dostępny tutaj: http://www.poradaonline.eu/main/terms
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną udostępnione Użytkownikom na stronach PoradaOnline.eu. Użytkownik przeglądając strony Serwisu każdorazowo akceptuje regulamin w aktualnym brzmieniu. W przypadku zamówień na odpłatne usługi świadczone przez Wydawcę zastosowanie znajdują: regulamin oraz cena i inne istotne warunki związane ze świadczeniem usług, opublikowane na łamach Serwisu w chwili składania zamówienia.
4. W sprawach zobowiązań umownych związanych ze złożeniem zlecenia na zakup usług oferowanych w Serwisie zastosowanie znajdzie w każdym przypadku regulamin w brzmieniu z chwili jego zaakceptowania przez Zamawiającego w procedurze składania zamówienia, bez uwzględnienia zmian ogłoszonych później. PoradaOnline.eu zaleca Zamawiającemu wydrukowanie treści regulaminu oraz strony opisującej warunki usługi podczas składania zamówienia.
5. W razie sporu z Użytkownikami nie będącymi konsumentami strony określają jako właściwy sąd siedziby PoradaOnline.eu.

Kto zarządza tą stroną internetową?

Strona internetowa PoradaOnline.eu zarządzana jest przez Porada Online - irlandzkie przedsiębiorstwo o polskich korzeniach z siedzibą w Dublinie w Irlandii, adres e-mail: office@poradaonline.eu

Jakie dane o mnie przechowuje PoradaOnline.eu?

Przechowujemy wyłącznie te dane, które podałeś w procesie rejestracji konta lub w ramach późniejszych aktualizacji swoich danych, a konkretnie są to: Twoje imię oraz Twój adres email. Wszelkie inne informacje zawarte w tzw. plikach cookies przetwarzane są zgodnie z prawem europejskim, wyłącznie dla celów statystycznych i całkowicie anonimowo. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je, a wysyłając odpowiednią prośbę na ww. adres email nawet usunąć całe konto.

Czy to jest bezpieczne?

System informatyczny PoradaOnline.eu został zaprojektowany tak, aby wszelkie Twoje dane, również finansowe, były bezpieczne. Dlatego powierzamy obsługę płatności za zamawiane na stronach PoradaOnline.eu usługi wiodącemu na świecie, zaufanemu operatorowi jakim jest PayPal. Sami nawet nie staramy się poznać Twoich danych finansowych (numeru konta bankowego czy numerów kart kredytowych). Nigdy nie przekazujemy innym osobom Twojego adresu email podanego nam przy rejestracji w bezpiecznym połączeniu szyfrowanym i później bezpiecznie przechowywanego w Twoim profilu w PoradaOnline.eu.

Czy zarejestrowaliście moje dane osobowe w Giodo?

Nie wykorzystujemy Twoich danych dla celów takich jak wysyłanie komercyjnych mailingów reklamowych. Przechowywanie Twoich danych dla celów sprawozdawczości czy wykonania zawartej z Tobą umowy nie wymaga rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO zgodnie z art.43 ustawy o ochronie danych osobowych. W każdym razie Twoje dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone zgodnie z obowiązującym prawem.

Czy korzystanie z PoradaOnline.eu jest bezpieczne?

Tak. Chronimy wszelkie informacje, jakie zamieszczasz w systemie informatycznym PoradaOnline.eu. Ponadto dbamy o to, aby żaden element naszej strony internetowej nie był zawirusowany, by nie wyrządził szkody w Twoim komputerze. Przypominamy Ci również, abyś ograniczył do minimum informacje pozwalające na zidentyfikowanie Cię w trakcie rozmowy ze specjalistą. W ten sposób korzystając z naszych usług będziesz całkowicie anonimowy i bezpieczny. Jeżeli w trosce o swoje bezpieczeństwo zablokujesz w przeglądarce internetowej możliwość zapisywania plików cookies (tzw. ciasteczek), zablokujesz sobie w ten sposób również możliwość korzystania z usług PoradaOnline.eu. Usługi wymagające logowania działają bowiem zawsze w oparciu o pliki cookies.

Czy mogę otwarcie pisać o moich problemach na PoradaOnline.eu?

Tak. Żadna informacja nigdy nie jest powiązana z Twoimi danymi osobowymi. Jeżeli sam nie przedstawisz się naszemu specjaliście, nikt nie pozna Twojej tożsamości. Dlatego możesz być całkowicie otwarty w rozmowie z naszym specjalistą. Możesz być niemal pewny, że jest to osoba oddalona od Ciebie o setki kilometrów, której nigdy nie poznasz osobiście.

Czy mogę pójść do specjalisty, np. do lekarza z przychodni, z wydrukiem rozmowy z PoradaOnline.eu?

Tak, to może pomóc Ci w przedstawieniu specjaliście Twojej sytuacji, objawów itp. Lekarz szybciej Cię zdiagnozuje.

Czy mogę zamieścić wypowiedź specjalisty PoradaOnline.eu na swojej stronie internetowej?

Nie. Treść rozmów w całości pozostaje własnością intelektualną PoradaOnline.eu. Możesz ją wykorzystywać dla celów zastosowania się do wskazówek naszego specjalisty, redaktora. Możesz okazać ją służbie zdrowia, rodzinie, pracodawcy. Nie możesz jednak jej opublikować czy rozpowszechniać publicznie w żaden sposób.

Na czym polega dialog ze specjalistą w PoradaOnline.eu?

Po dokonaniu płatności w kwocie określonej każdorazowo na stronie internetowej możesz zadać naszemu specjaliście pytania. Po udzieleniu odpowiedzi przez specjalistę otrzymasz email, w którym otrzymasz link i zostaniesz zaproszony do zapoznania się z odpowiedzią w Twoim prywatnym dialogu na łamach PoradaOnline.eu Możesz zgłębić problem zadając dodatkowe pytania, bądź podając dodatkowe szczegóły, o które może poprosić Cię specjalista. PoradaOnline pragnąc, abyś był w pełni usatysfakcjonowany odpowiedzią, umożliwia w czasie 72 godzin od chwili dokonania zapłaty rozwikłać ewentualne niejasności w odpowiedzi skierowanej do Ciebie. Po tym czasie dialog stanie się nieaktywny i aby kontynuować rozmowę konieczna będzie otwarcie nowego dialogu, a więc konieczna będzie kolejna płatność.

Ile będę czekać na odpowiedź specjalisty? Czas to pieniądz.

Nasz specjalista potrzebuje nieco czasu na przeanalizowanie twojego pytania. Chciałbyś przecież, aby Twoje pytanie spotkało się z wyważoną i rozsądną odpowiedzią. Nie martw się uciekającym czasem, w ciągu 72 godzin zdołasz wymienić z naszym redaktorem mnóstwo uwag praktycznych i na pewno będziesz zadowolony.

Czy mogę gdzieś zobaczyć, jak wygląda taka rozmowa ze specjalistą?

Tak, możesz wykupić dostęp do archiwum rozmów z naszymi redaktorami-konsultantami. Użytkownik-internauta będący zawsze jedną ze stron archiwalnych dialogów jest zanonimizowany tzn. nie są tam podawane żadne dane użytkownika i występuje on pod nazwą „Internauta”. Archiwalne dialogi prowadzone z naszymi specjalistami (za wyjątkiem dietetyków, dla których istnieją specjalne warunki działania w PoradzieOnline) mogą być udostępniane innym użytkownikom za opłatą na okres 24 godzin. W żaden sposób nie jest możliwe ustalenie tożsamości uczestnika takiej rozmowy, jeżeli sam się nie przedstawił w jej trakcie.

Czy specjaliści PoradaOnline.eu są godni zaufania?

Tak. PoradaOnline.eu dba, aby do Twojej dyspozycji pozostawali lekarze różnych specjalności, psychologowie i inni profesjonaliści, dysponujący stosownym doświadczeniem zawodowym i wykształceniem. Pamiętaj jednak, rozmowa ma Cię ukierunkować, nie powinieneś zwlekać z wizytą w przychodni czy u lekarza rodzinnego.

Moje konto zostało zawieszone. Co mam zrobić?

Być może Twoje zachowanie odbiegało od obowiązujących norm prawnych lub przyjętych zasad obyczajowych. W takim przypadku napisz do nas i poproś o odblokowanie konta. Nie korzystaj z kont innych osób, aby w ten sposób nie doprowadzić do zablokowania również ich kont w serwisie PoradaOnline.eu

Nie jestem zadowolony z rozmowy ze specjalistą. Co robić?

Przede wszystkim wciśnij przycisk „Zgłoszenie sporu do mediatora” kiedy masz otwarty i widzisz w swojej ‘Historii pytań’ sporny dialog ze specjalistą. Dzięki temu do rozmowy włączy się mediator, który postara się znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Jeżeli jednak nadal nie będziesz zadowolony, możesz przesłać do nas emailem rzetelnie uzasadniony wniosek o zwrot pieniędzy. Dla PoradaOnline.eu liczy się przede wszystkim zadowolony klient.

Mam firmę, chciałbym wykupić dostęp do usługi dla moich pracowników. Czy to możliwe?

PoradaOnline.eu to usługa przeznaczona wyłącznie dla konsumentów (nie dla firm). Możesz jednak opłacić własnym pracownikom z firmowego konta PayPal zamówione przez nich osobiście usługi PoradaOnline.eu.

Czy PoradaOnline.eu respektuje polskie prawo konsumenckie?

Tak. Nasza siedziba mieści się w Irlandii, lecz serce – w Polsce. Zgodnie z regulaminem stosujemy w umowach zawartych z naszymi użytkownikami wyłącznie prawo polskie, w tym prawo konsumenckie. Nie będziesz więc miał problemów w ustaleniu swoich praw i obowiązków. Działanie PoradaOnline.eu jest w tym względzie transparentne i prokonsumeckie. Mamy nadzieję, że docenisz to, korzystając z naszych usług.
Smiley face Smiley face